REGULAMIN


Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.klima-komfort.pl i ma zastosowanie do umów sprzedaży zawieranych od 15.03.2017 r.

Sprzedającym jest Stanisław Czupa prowadzący działalność gospodarczą pod firmą:

Klima-Komfort

ul.B.Czecha 5/4

80-288 Gdańsk

NIP 957-025-41-56

Regon 191885467

działający w oparciu o wpis do centralnej ewidencji działalności gospodarczej, zwanym także zamiennie „Usługodawcą”.

Kontakt ze Sprzedającym można uzyskać:
pod numerami telefonów: +48 66 33 99 425 w godzinach od 9 do 18;
                                        
w dniach od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy,
korzystając z adresu poczty elektronicznej: biuro@klima-komfort.pl
wysyłając pocztę na adres siedziby firmy.
 
§ 1.  Definicje
1.    Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t .j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422).
2. Sprzedający/Usługodawca: Stanisław Czupa prowadzący działalność gospodarczą pod firmą:

Klima-Komfort

ul.B.Czecha 5/4

80-288 Gdańsk

NIP 957-025-41-56

Regon 191885467

, działający w oparciu o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
3.    Klient (Kupujący) – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia (w tym również Konsument).
4.    Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
5.    Towar - rzecz ruchoma, której dotyczy Umowa Sprzedaży;  towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
Sprzedający dokłada starań, aby towary prezentowane na stronach pokrywały się z bieżącymi stanami magazynowymi, gdyby jednak niektóre z Zamówionych Towarów nie były dostępne, Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego przekazania stosownej informacji Kupującemu drogą telefoniczną lub drogą mailową.
6.    Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta
poza Sklepem Internetowym w związku z dostawą Towaru (np. montaż, serwis, konserwacja).
7.    Produkt – Towary lub Usługi dodatkowe prezentowane w Sklepie Internetowym,
w szczególności: klimatyzatory, wentylatory

8.    Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny zawierana pomiędzy Sprzedającym a Kupującym na odległość, w tym za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
9.    Sklep Internetowy (Sklep, Sklep Internetowy) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.klima-komfort.pl, za pośrednictwem którego Klient może kupić Towary lub Usługi dodatkowe.
10.    Strona umowy – Sprzedawca/Usługodawca lub Klient.
11.  Strona Sklepu – każda strona bądź podstrona WWW znajdująca się pod adresem www.klima-komfort.pl
13. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, zmierzające do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość
za pośrednictwem Sklepu Internetowego, nie stanowiące oferty zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

§ 2.             Zasady ogólne
1.    Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień przed zawarciem umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz złożenie stosownych oświadczeń koniecznych do zawarcia umowy.
2.    W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Klient powinien posiadać: 
 •    komputer, laptop, tablet, telefon komórkowy lub inne urządzenie multimedialne
z dostępem do Internetu,
•    dostęp do poczty elektronicznej,
•    przeglądarkę internetową

•    włączoną w przeglądarce internetowej obsługę Cookies oraz Javascript.
3.    Sprzedający ma prawo odstąpienia od realizacji zamówienia/ Umowy Sprzedaży z powodu braku dostępności towaru. W takiej sytuacji Sprzedający niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy, zawiadomi o tym Kupującego. W przypadku dokonania przedpłaty zobowiązuje się do zwrotu zapłaconej kwoty.
4.    Towary oferowane przez Sprzedającego są fabrycznie nowe i w zakresie w jakim określa producent Towaru bądź jego przedstawiciel ustawowy, objęte są gwarancją producenta. 
5.    Ceny Produktów podawane są w złotych polskich i są cenami brutto, to jest zawierają podatek VAT właściwy dla danego produktu. Ceny nie zawierają kosztów dostarczenia towaru. Koszty dostarczenia towaru ustalane są zgodnie z § 7 pkt 4 Regulaminu.
6. Informacje o cenie towaru, cechach oraz istotnych właściwościach towaru dostępne są na stronie internetowej Sklepu Internetowego i zamieszczone są przy prezentowanym towarze.
7.    Sprzedający, zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów prezentowanych na Stronach Sklepu Internetowego, zamieszczania informacji o nowych towarach, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na Stronach Sklepu, wyprzedaży bądź wprowadzenia w nich zmian. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu nie ma wpływu na zawarte Umowy Sprzedaży przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
8.  Ceny widniejące na Stronach Internetowych Sklepu, jak również opisy towarów stanowią jedynie informację handlową/zaproszenie do zawarcia umowy, a nie ofertę handlową
w rozumieniu kodeksu cywilnego i mogą nie odzwierciedlać stanów magazynowych Sprzedającego. Charakter wiążący - na potrzeby zawarcia konkretnej umowy sprzedaży - posiadają warunki realizacji zamówienia, stanowiące ofertę handlową, przesłane zgodnie
z § 4 pkt 7 Regulaminu.

§ 3.              Usługi świadczone drogą elektroniczną
1.    Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu polegają na umożliwieniu dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym.
2.    Kupujący aby złożyć zamówienie powinien założyć bezpłatne Konto Klienta  w Sklepie Internetowym.
3.    Konto Klienta to narzędzie dostępne w systemie Sklepu Internetowego po wprowadzeniu adresu e-mail i hasła, umożliwiające m.in. składanie zamówień, przeglądanie historii zamówień, edycji danych Kupującego oraz zmiany hasła, zmianę i poprawianie danych osobowych.
4.    Utworzenie Konta Klienta wymaga zarejestrowania. Rejestracja jest bezpłatna i dobrowolna. Aby dokonać rejestracji konieczne jest: zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego zaakceptowanie, wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych i kontaktowanie się za pośrednictwem poczty elektronicznej w celu związanym z realizacją zamówienia. W celu rejestracji Klient powinien podać: imię, nazwisko, adres zamieszkania lub nazwę firmy, NIP i jej siedzibę,  adres e-mail  i hasło do Konta Klienta. Po dokonaniu rejestracji dla Kupującego tworzone jest indywidualne Konto Klienta. Podanie ww. danych Klienta i złożenie ww. oświadczeń jest dobrowolne, jednak  niepodanie danych lub  niezłożenie ww. oświadczeń skutkuje brakiem możliwości dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.
5.    Po wypełnieniu i przesłaniu do Sprzedającego formularza rejestracyjnego, na podany przez Klienta  adres e-mail, zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca dokonanie rejestracji.
6.    Rejestracja i założenia Konta Klienta oznacza zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną i jest równoznaczne ze złożeniem oświadczeń następujących treści:
a.    spełniam przewidziane w Regulaminie warunki stania się Klientem,
b.    przystępuję do korzystania z usług dobrowolnie,
c.    dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą i nie naruszają praw osób trzecich,
d.    wyrażam zgodę na zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,
e.    wyrażam zgodę na otrzymywanie na wskazane w formularzu rejestracyjnym dane korespondencyjne informacji systemowych, wiadomości od Usługodawcy oraz informacji
o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Sklepu Internetowego.
7.    Kupujący może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Klienta może zostać złożone przez przesłanie jego treści na adres e-mail Sprzedającego albo w formie pisemnej na adres siedziby Sprzedającego. 
8.    Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z 7 dniowym terminem wypowiedzenia, jeżeli Kupujący nie wykazywał aktywności w sklepie, w szczególności nie złożył zamówienia lub nie logował się na Konto Klienta w ciągu 12 miesięcy od ostatniej aktywności. Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z zablokowaniem Kupującemu dostępu do Konta Klienta oraz jego usunięciem. Usługodawca nadto może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z 7 dniowym terminem wypowiedzenia, jeżeli:
a.    cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Sklepu,
b.    działalność Kupującego jest sprzeczna z obowiązującymi przepisami, normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,
c.   otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności,
d.    uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Kupującego o zamiarze zablokowania dostępu do Konta Klienta,
e.     Kupujący dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych,
f.     Kupujący w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia regulaminu,
g. zakończenia działalności Sklepu Internetowego.
9.    Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Usługodawcę zostanie przesłane na podany w adres e-mail Kupującego. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje usunięciem Konta Klienta.
10.    Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.

§ 4.             Składanie Zamówienia
Kupujący posiadający Konto Klienta może składać Zamówienia za pośrednictwem Strony Sklepu 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu wybierając produkty ze Strony i dodając je do koszyka, a następnie klikając przycisk „Do kasy”.
Kupujący wybiera sposób dostawy, określa formę płatności, wybiera typ dokumentu sprzedaży tj. faktura, w rubryce „komentarz do zamówienia” – podaje dodatkowe informacje dot. Zamówienia, jeśli są konieczne
Zawartość stron internetowych Sklepu Internetowego nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 kodeksu cywilnego, należy je traktować jako informację handlową/zaproszenie do zawarcia umowy.

Sprzedający wystawia fakturę VAT –. Kupujący jest zobowiązany do podania danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT podczas procesu składania Zamówienia.
Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym rozporządzeniem Ministra Finansów  w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.
Po złożeniu Zamówienia Sprzedający generuje e-mail na adres poczty elektronicznej Kupującego , w którym znajdować się będzie potwierdzenie złożenia Zamówienia.
W najbliższym możliwym terminie za pomocą poczty elektronicznej z Kupującym skontaktuje się Sprzedający w celu przekazania w sposób jasny i zrozumiały  informacji o:
1)    głównych cechach świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z konsumentem (w tym o: warunkach realizacji zamówienia, m.in o terminie dostawy (termin dostawy uzależniony jest od wybranego produktu i miejsca w którym się znajduje) i innych warunkach np. konieczności sprowadzenia z zagranicy towaru, zlecenia jego produkcji, braku prawa Konsumenta do odstąpienia od umowy w sytuacji gdy towar jest sprowadzany na zamówienie Klienta z zagranicy lub produkowany dla niego,  oraz faktury „proforma” – przekazane informacje stanowią ofertę handlową;
2)    swoich danych identyfikujących, adresie przedsiębiorstwa, adresie poczty elektronicznej oraz numerach telefonu lub faksu jeżeli są dostępne, pod którymi konsument może szybko i efektywnie kontaktować się z przedsiębiorcą;
3)    adresie, pod którym konsument może składać reklamacje, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa w pkt 2;
4)    łącznej cenie lub wynagrodzeniu za świadczenie wraz z podatkami, a gdy charakter przedmiotu świadczenia nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie ich wysokości - sposobie, w jaki będą one obliczane, a także opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat - o obowiązku ich uiszczenia; w razie zawarcia umowy na czas nieoznaczony lub umowy obejmującej prenumeratę przedsiębiorca ma obowiązek podania łącznej ceny lub wynagrodzenia obejmującego wszystkie płatności za okres rozliczeniowy, a gdy umowa przewiduje stałą stawkę - także łącznych miesięcznych płatności;
5)    kosztach korzystania ze środka porozumiewania się na odległość w celu zawarcia umowy, w przypadku gdy są wyższe niż stosowane zwykle za korzystanie z tego środka porozumiewania się;
6)    sposobie i terminie zapłaty;
7)    sposobie i terminie spełnienia świadczenia przez przedsiębiorcę oraz stosowanej przez przedsiębiorcę procedurze rozpatrywania reklamacji;
8)    sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy na podstawie art. 27 , a także wzorze formularza odstąpienia od umowy, zawartym w załączniku nr 2 do ustawy o prawach konsumenta, kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi konsument; w odniesieniu do umów zawieranych na odległość - kosztach zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą; obowiązku zapłaty przez konsumenta poniesionych przez przedsiębiorcę uzasadnionych kosztów zgodnie z art. 35, jeżeli konsument odstąpi od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2; - doręczając pouczenie zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do ustawy o prawach konsumenta
9)    braku prawa odstąpienia od umowy na podstawie art. 38 ustawy lub okolicznościach, w których konsument traci prawo odstąpienia od umowy;
10)    obowiązku przedsiębiorcy dostarczenia rzeczy bez wad;
11)    istnieniu i treści gwarancji i usług posprzedażnych oraz sposobie ich realizacji;
12)    kodeksie dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym oraz sposobie zapoznania się z nim;
13)    czasie trwania umowy lub o sposobie i przesłankach wypowiedzenia umowy - jeżeli umowa jest zawarta na czas nieoznaczony lub jeżeli ma ulegać automatycznemu przedłużeniu;
14)    minimalnym czasie trwania zobowiązań konsumenta wynikających z umowy;
15)    wysokości i sposobie złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych, które konsument jest zobowiązany spełnić na żądanie przedsiębiorcy;
16)    funkcjonalności treści cyfrowych oraz technicznych środkach ich ochrony;
17)    mających znaczenie interoperacyjnościach treści cyfrowych ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem, o których przedsiębiorca wie lub powinien wiedzieć;
18)    możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur.
Kupujący –  po otrzymaniu wiadomości od Sprzedającego zawierającego  ofertę z warunkami realizacji zamówienia – w przypadku ich akceptacji przesyła do Sprzedającego na adres poczty elektronicznej biuro@klima-komfort.pl oświadczenie o akceptacji warunków oferty, zawierające także oświadczenie, że wie i godzi się z tym, że akceptacja warunków oferty pociąga za sobą obowiązek zapłaty.   
W przypadku akceptacji oferty z warunkami realizacji zamówienia - 
- Kupujący (nie będący Konsumentem) jest zobowiązany do dokonania przedpłaty zgodnie z przesłaną przez Sprzedającego fakturą proforma. 
Umowa Sprzedaży zostaje zawarta dla Zamówień złożonych  za pośrednictwem Strony Sklepu w momencie dokonania przez Kupującego przedpłaty, w przypadku Kupujących będących Konsumentami z wybraną formą płatności za pobraniem lub przy odbiorze osobistym - w momencie akceptacji warunków realizacji zamówienia określonych wg § 4 pkt 7 Regulaminu. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie treści zawartej umowy następuje przez przesłanie Klientowi wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem otrzymania przedpłaty, a w przypadku Kupujących będących Konsumentami z wybraną formą płatności za pobraniem lub przy odbiorze osobistym – z potwierdzeniem otrzymania oświadczenia o akceptacji warunków realizacji zamówienia zgodnie z par. 4 pkt 7 Regulaminu wraz informacją przesłaną uprzednio na podstawie § 4 pkt 7 Regulaminu z załącznikami w formacie pdf w postaci niniejszego Regulaminu, pouczenia o prawie odstąpienia od umowy, wzoru formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
Świadczenie przez Sprzedającego usług drogą elektroniczną w zakresie umożliwienia Klientom zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest nieodpłatne i ma charakter jednorazowy. Usługa ulega zakończeniu bezpośrednio po zrealizowaniu umowy sprzedaży przez Sprzedającego

Kupującemu klimatyzator z terenu województwa pomorskiego oferujemy odpłatną usługę montażu. Rezygnując z niej , jak również będąc Kupującym spoza województwa pomorskiego należy mieć świadomość, że zakupiony klimatyzator musi być zamontowany  i serwisowany przez autoryzowaną firmę pod rygorem utraty gwarancji.

§ 5.            Formy płatności
1.   Kupujący składając zamówienie wybiera formę płatności:
a.    Wpłata na konto Sprzedającego – przelew zwykły. Kupujący samodzielnie dokonuje zapłaty ceny za Zamówienie przez wpłatę na konto podane przez Sprzedającego. Otrzymanie przez Sprzedającego pełnej ceny za Zamówienie jest warunkiem koniecznym realizacji Zamówienia. Dla szybkości realizacji Zamówienia, ważne jest podanie w tytule wpłaty swojego imienia i nazwiska oraz numeru zamówienia.

§ 6.          
1.    Sprzedający celem wykonania Zamówienia –– może dla Kupującego zamówić Towar w Polsce lub za jej granicami.
2.    O możliwości realizacji zamówienia w sposób określony w pkt 1  - Sprzedający informuje Kupującego będącego Konsumentem przesyłając, zgodnie z § 4 pkt 7 Regulaminu, ofertę zawierającą warunki realizacji zamówienia, w  tym określone w § 6 pkt 1– Kupujący w przypadku akceptacji warunków realizacji zamówienia przesyła do Sprzedającego na adres poczty elektronicznej biuro@klima-komfort.pl oświadczenie o akceptacji warunków oferty.    

§ 7.            Dostawa i transport
1.    Dostawy są realizowane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej za pośrednictwem firm kurierskich.
2.    Czas wysyłki uzależniony jest od wybranego sposobu płatności, w szczególności od momentu uznania konta Sprzedającego w wypadku form płatności przed wysyłką Towarów.
3.    Zakładany czas dostawy Produktów jest podawany przez Sprzedającego w ofercie zgodnie z § 4 pkt 7 Regulaminu zależnie od zamówionego Towaru.
4.    Koszt dostawy Towaru  pokrywa Kupujący, o ile w przesłanej, zgodnie z § 4 pkt 7 Regulaminu, ofercie zawierającej warunki realizacji zamówienia nie ustalono inaczej.
5.    Jeśli realizacja dostawy nie będzie możliwa z powodów leżących po stronie Klienta,
np z powodu nieobecności w miejscu odbioru osoby uprawnionej do odebrania Towaru, bądź nieposiadania odpowiedniej kwoty niezbędnej do zapłaty pełnej ceny za Zamówienie, zostanie pozostawiona informacja o miejscu i czasie w którym można odebrać Towar.
6.    W wypadku nieskutecznej próby doręczenia, Towar zostanie zwrócony do magazynu Sprzedającego. Ponowne dostarczenie Towaru będzie możliwe po zapłaceniu kosztów dostawy Towaru.
7.    W momencie odbioru Towaru wysłanego pod wskazany adres, Kupujący powinien w pierwszej kolejności zwrócić uwagę na stan zewnętrzny doręczonej przesyłki. W przypadku stwierdzenia widocznych uszkodzeń mechanicznych lub innych niepokojących zastrzeżeń co do stanu opakowania - w tym zabezpieczeń logistycznych – Kupujący powinien zdecydowanie odmówić jej przyjęcia. Jeżeli stan zewnętrzny przesyłki nie budzi jakichkolwiek zastrzeżeń, jeszcze w obecności kuriera, należy koniecznie sprawdzić jej zawartość. W sytuacji jakichkolwiek uwag co do stanu technicznego i wizualnego przesyłki oraz kompletności odbieranego Towaru należy bezwzględnie sporządzić protokół szkody. Niezbędnymi drukami dysponuje kurier, który ma jednocześnie obowiązek poświadczyć stwierdzone nieprawidłowości.
8.    W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki podczas transportu lub zastrzeżeń, co do ilości, stanu dostarczonego Towaru, należy w obecności kuriera, spisać protokół szkody. W protokole należy wpisać datę, godzinę doręczenia oraz opis uszkodzeń lub braków Towaru i opakowania, a następnie podpisany protokół przesłać do Sprzedającego na adres do korespondencji i/lub na adres poczty elektronicznej: biuro@klima-komfort.pl
9.    W wypadku jakiejkolwiek reklamacji dostawy i/lub Towaru, prosimy o bezzwłoczne powiadomienie Sprzedającego o takim zdarzeniu za pośrednictwem wiadomości elektronicznej, bądź telefonicznie.§ 8.      Prawo odstąpienia od umowy    
1.Zgodnie z art. 27 stawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U z 2014 r. poz. 827) Klient będący Konsumentem, który zawarł umowę za pośrednictwem Sklepu Internetowego  na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
1)    dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności - od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
a)    obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,
b)    polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;
2)    dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy.
3. Konsument może odstąpić od umowy  składając Sprzedającemu oświadczenie o odstąpieniu od umowy na piśmie przesyłając je na adres siedziby Sprzedającego tj. ul. B. Czecha 5/4, 80-288 Gdańsk Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 Regulaminu. Do zachowania terminu do odstąpienia wystarczy wysłanie oświadczenia pocztą przed jego upływem.
4. W przypadku odstąpienia od umowy umowę uważa się za niezawartą.
5. W przypadku odstąpienia od umowy, Konsument ma obowiązek zwrócić towar , w szczególności powinien dołączyć wszelkie otrzymane wraz z towarem części, akcesoria, instrukcje, warunki użytkowania, itp. dokumenty, a także oryginalne opakowanie również wtedy, gdy zostało usunięte z towaru, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedającego o odstąpieniu. Konsument powinien  skontaktować się telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@klima-komfort.pl ze  Sprzedającym  celem otrzymania  wyczerpujących informacji na temat przeprowadzenia procedury zwrotu Towaru, w tym adresu na jaki Towar ma być odesłany. Do zachowania terminu wystarczy, jeśli Konsument wyśle towar przed upływem 14 dniowego terminu.
6. Konsument zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
7. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedający ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru – o ile je poniósł, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego.
8. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
9.Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
11. W chwili odstąpienia przez Konsumenta od umowy zawartej na odległość wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez Konsumenta, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez Sprzedającego lub osobę trzecią na podstawie porozumienia ze Sprzedającym. Jeżeli umowa dodatkowa została zawarta z osobą trzecią Sprzedający informuje tę osobę o odstąpieniu przez Konsumenta od umowy.
12. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
1)    o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
2)    w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
3)    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
4)    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
5)    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6)    w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
7)    w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
8)    w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
9)    w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
10)    o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
11)    zawartej w drodze aukcji publicznej;
12)    o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
13)    o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§9 Reklamacje
1. Sprzedający jest zobowiązany do dostarczania Klientom towaru bez wad fizycznych i prawnych. Sprzedający ponosi wobec Klientów odpowiedzialność za wady towaru na zasadach określonych w przepisach ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm), w szczególności art. 556 i następnych kodeksu cywilnego.
2.    W przypadku gdy rzecz sprzedana ma wady, Kupujący ma prawo:
a.    skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych bezpośrednio w serwisach wskazanych przez Gwaranta lub przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu Gwarancji za pośrednictwem Sprzedającego (dotyczy produktów objętych gwarancją). Szczegółowe warunki i czas trwania gwarancji uzależnione są od rodzaju i przeznaczenia sprzętu oraz od producenta. Wykaz autoryzowanych serwisów znajduje się na karcie gwarancyjnej lub stronie internetowej producenta.
b.    złożyć Sprzedającemu reklamację  zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego. Reklamacja może także dotyczyć świadczonych usług. Reklamację można złożyć na piśmie i dostarczyć ją Sprzedającemu osobiście lub pocztą na adres  ul.B. Czecha5/4, 80-288 Gdańsk, a także   drogą elektroniczną wysyłając zgłoszenie na adres e-mail: biuro@klima-komfort.pl.  W zgłoszeniu reklamacyjnym należy wskazać w szczególności: imię, nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej, na który ma wysłana zostać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, datę nabycia towaru, rodzaj towaru, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, żądania Klienta, a także preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Wraz ze zgłoszeniem reklamacyjnym należy dostarczyć Sprzedającemu dowód zakupu towaru. Klient zobowiązany jest dostarczyć wadliwy towar do Sprzedającego na wskazany przez Sprzedającego adres.
 

§ 10 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
1. Konsument posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
1) uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedającym,
2) uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży.
2. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie.
3. W celu wszczęcia postępowania należy złożyć do właściwego terenowo Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej odpowiedni wniosek – w zależności od rodzaju postępowania - wniosek o mediację lub wniosek o rozpoznanie sprawy przed polubownym sądem konsumenckim. Dla ułatwienia, w sekretariacie każdego polubownego sądu konsumenckiego, a także na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej dostępne są formularze wniosków.
4. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz.U z 2001 r. , nr 113, poz. 1214).
5. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php, www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php, www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php.
6. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem a Sprzedającym, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, m.in. Federacji Konsumentów (adres strony internetowej: www.federacja-konsumentow.org.pl.
7. W rozwiązywaniu sporów transgranicznych pomaga Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich. Adresy tych instytucji dostępne są na stronie internetowej Europejskiego Centrum Konsumenckiego www.konsument.gov.pl.  


§ 11 Recykling
Istnieje możliwość zwrotu zużytego sprzętu w związku z zakupem nowego sprzętu tego samego rodzaju. Kupujący może odesłać na swój koszt pod wskazany przez sprzedającego adres zastępowany nowym sprzętem stary sprzęt (za jedną zakupioną nową sztukę przyjmiemy jedną „starą” sztukę). Prosimy w tej sprawie skontaktować się wcześniej ze Sprzedającym pod numerem tel. 32 42 60 182 i uzgodnić szczegóły takiej przesyłki.

§ 12 Wejście w życie i zmiany Regulaminu
1.Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem Sklepu, powyższe zapewnia możliwość zapoznania się z jego treścią przed zawarciem umowy.

2. Regulamin dotyczy umów sprzedaży zawieranych od 15.03.2017 r.
3. Sprzedający  zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Informacje o zmianach zostaną umieszczone na stronach Sklepu.

§ 13 Postanowienia końcowe
1.    Wszystkie towary, nazwy i znaki handlowe publikowane na stronach Sklepu Internetowego są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.
2.    Sprzedający informuje, że dokłada wszelkich starań, aby informacje dotyczące Towarów prezentowanych na stronach Sklepu Internetowego były zgodne z danymi katalogowymi producentów.
3.    Wszelkie reklamacje i uwagi dotyczące działania Sklepu Internetowego prosimy przekazywać Sprzedającemu za pośrednictwem poczty elektronicznej biuro@klima-komfort.pl bądź  pisemnie na adres Sprzedającego  według danych kontaktowych podanych na wstępie Regulaminu.
4.    Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, urządzeniu końcowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z którego korzysta Klient, a które uniemożliwiają Klientowi poprawne korzystanie ze Sklepu Internetowego i oferowanych za jego pośrednictwem usług.    Różnice pomiędzy wyglądem towaru prezentowanego na Stronach Sklepu Internetowego , a wyglądem towaru dostarczonego do Kupującego, wynikające wyłącznie z indywidualnych ustawień sprzętu komputerowego użytego przez Kupującego podczas składania zamówienia (np. odcień koloru towaru, proporcje towaru, itp.), nie stanowią podstawy do reklamacji zakupionego towaru.
5.    W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa. Sprzedający honoruje wszelkie prawa Klientów przewidziane w przepisach obowiązującego prawa. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu ograniczyć lub wyłączyć jakichkolwiek praw Klientów wynikających z przepisów prawa.
6. Złożenie Zamówienia w Sklepie Internetowym wymaga zaakceptowania postanowień Regulaminu oraz uprzedniego udzielenia zgody na przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedającego danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.  Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn. zmianami) a także wyrażenia zgody na komunikowanie się w celu realizacji zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej.
7. Sprzedający  informuje, że dane osobowe Kupującego będą przetwarzane wyłącznie w celu wykonania umowy sprzedaży, w szczególności skutecznego potwierdzenia otrzymania i przyjęcia zamówienia do realizacji oraz dostawy towaru pod wskazany przez Kupującego adres. Dane osobowe Klienta mogą zostać przekazane osobom trzecim wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych na podstawie Regulaminu w szczególności przedsiębiorcom pośredniczącym w zamawianiu usług kurierskich, operatorom pocztowym i firmom kurierskim w celu nadania przesyłki. Za odrębną zgodą Kupującego jego dane osobowe mogą być przetwarzane w innych celach np. w celu dostarczenia materiałów informacyjnych, ofert marketingowych w formie newslettera. Kupujący ma prawo dostępu do treści swoich danych przetwarzanych przez Sprzedającego oraz ich poprawiania.
8. Wszelkie dane, w tym dane osobowe Kupującego, jakie Sprzedającemu powierza Kupujący są chronione przed dostępem niepowołanych osób i przechowywane w sposób zgodny z obowiązującym prawem.
9. Załącznikami do Regulaminu są: załącznik nr 1 – wzór formularza odstąpienia od umowy,

§ 14 ODR (Online Dispute Resolution)

Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Klient może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 Regulamin wchodzi w życie z dniem 29.03.2017 r.


 
 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

 

 

-Adresat: Klima-Komfort ul. B.Czecha 5/4 , 80-288 Gdańsk NIP 957-025-41-56

 

-Ja …………………………...……… niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy

 

sprzedaży następujących rzeczy …………………………………………………..…...

 

-Data zawarcia umowy ……………………. Data odbioru towaru …………….….…………

-Imię i nazwisko konsumenta ……………………………………………………………………………………………...

-Adres konsumenta ……………………………………………………………………………..

-Podpis konsumenta …………………………………………………..………………………..

 

-Data …………………….......………………………………………………………………….